Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

ДС от времето “когато се наливаха основите”

Ето най-сетне част от материалите, за които стана дума. Съжалявам, че се забавих и още повече, че се наложи да ги сканирам. Надявам, че до края на седмицата всички материали ще бъдат обработени така, че да бъдат във вид, удобен вид за четене и за теглене. Гарантирам за достоверността, макар че материалът не е кой знае какво. Къде-къде по-интересно ще бъде да надникнем в подобни доклади и справки от 70-те и 80-те години. Мисля, че ще направите добре, ако копирате материалите и след това ги отворите с текстови редактор, но при zoom 150-200 %. А най-добре, ако изчакате 2-3 дни.   

"Ф. 13 оп. I а,е. 639 ДДС - Отдел 1

ДОКЛАД И ИЗВОДИ ПО ДОКЛАДА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА АГЕНТУРНО-ОПЕРАТИВНАТА

РАБОТА НА ОТДЕЛ 1 ЗА ВРЕМЕТО ОТ 1.1.1950 до 5.V. |95Ог.

Л.1 / Състояние на оперативния и помошен отчет.

Отдел 1-ви или секретно-политическня отдел на ДДС има за задача да се бори с антинародните елементи вътре в страната, като навреме забелязва, разкрива и обезвредява подривната дейност на тези елементи.

За тази цел отдела

1./ Агентурно наблюдава и разработва бившите фашистки организации, техните членове и водачи; бившите опозиционни партии, техните членове, по-изтъкнатите дейци по места и лидери; анархистите, троцкистите и пр. контрареволюцнонни групировки.

2.1 Агентурно наблюдава дейността на буржоазните партии /БЗНС и разпуснатите/, на техните ръководства и членове; на православното и католическо духовенство, религиозните секти; на малцинствените политически и други институти, живота на отделните национални малцинства в целом н разработва десните, реакционните и националистически елементи по горните линии.

З / Оперативно обслужва държавния апарат/с изключение на този обслужван от IV отдел/, масовите обшествено-политически организации и разработва засечените във вражеска дейност лица.

Изучава настроението на населението, както реагира на провежданите от партията п правителството мероприятия, каква подривна дейност врага провежда с последните и пр.

Към 8.V. 1950 г. в отдела се водят на оперативен на помощен отчет общо 11 526 вражески елементи.

Л.2/ Както е видно числото на обектите по активните, групови и лични разработки е незадоволителна - едва 57 разработки с общо 70 обекти.

Наличната агентура на отдела е 706 сътрудници, от които 256 агенти, 36 резиденти и 414 информатори.

Л.З/Отдел 1 обслужва:

БЗНС - От отдела пряко се обслужват членовете на ПП, УС, народните представители, редакцията на в, “Земеделско знаме”, чиновниците в ПП на БЗНС, фондацията “Александър Стамболийски” и бившите лидери на съюза с дясно реакционни прояви, на брой - 139 обекти.

Извън това групата контролира как се извършва обслужването от нашите органи на дружбените ръководства и организации в цялата страна наброяващи обшо 154 827 души.

Налична агентура по линия на БЗНС - 44 с.с. от които 38 ягенти н 4 информатори.

2.Селячество - От отдела пряко се обслужват ЦК на ОЗПС, ръководството на профсъюза на земеделските н стопанските работници. Дирекция “Земиздат”, отдел “Земеустройство и сеитбооборотн”, отдел “Подготовка на кадри за селското стопанство” и бюро “Жалби” от Министерството на земеделието, на брой 198 обекти.

Л.4/ Извън това отделно обслужва селячеството като цяло, което в нашата страна е над 5 млн.души.

Контролира как нашите служби по места обслужват ръководствата на ОЗПС и селячеството.

Налична агентура - 20 с.с. от които 4 агенти, един резидснт и 15 информатори.

Македонско малцинство - Отдела обслужва пряко ЦК на македонската организация “Гоце Делчев”, градския комитет на същата, македонския народен дом, редакцията на в.”Пиринско дело”, бивши активни михайловнсти и протогеровнсти на брой 1 000 души.

Освен това групата контролира как се извършва обслужването на македонското малцинство и на организациите на малцинствата в цялата страна.

Общо македонското малцинство в цялата страна е според данните на статистиката е 168 233 души.

Налична агентура - 28 души, от които 17 агенти и 11 информатори.

В резултат на агентурната работа през 1949 г. са изпратени в ТВО 11 обекта, а през 1950 г. - 3-ма.

4. Еврейско малцинство. Отдела обслужва централната еврейска консистория,
централното ръководство на организацията “Иля Еренбург”, редакцията на вестник ““Еврейски вести”, еврейския библейски институт, еврейските духовници и бивши и
настоящи реакционно настроени търговци, индустриалци и пр., наброяващи общо 500 души.

Освен това групата контролира обслужването на цялото еврейско малцинство в страната, наброяващо към 8575 души.

Агентура - 5 с.с. от които 1 агент и 4 информатори

5.Турско малцинство. Отдела обслужва пряко главното турско мюфтийство, клуба на турските студенти, редакционния персонал на вестниците “Йени ъшък”, “Халък генчли” и “Елелю чуджук”, общо на брой 80 обекти.

Освен това групата контролира обслужването на цялото турско малцинство в страната, наброяващо към 675 989 души.

Заедно с турското население групата контролира обслужването на българо-мохамеданите в страната, наброяващи 129 387 души.

Л.7/Наличната агентура по линия на турското малцинство е 11 души, от които 4 са агенти и 7 информатори. От разработките се използват б души от конто 3-ма агенти и 3-ма информатори. С тази агентура се наблюдават 355 души.

В резултат на агентурната работа през 1949 г в ТВО са изпратени 64 обекти, а през 1950 г. - 4.

Сериозен удар на турската агентура, водеща политико-разложптелна дейност в нашата страна всред турското малцинство н българо-мохамеданското население не е нанесен. За нас те си остават съвсем неразработен терен.

б.Арменско малцинство - Отдела обслужва пряко централния комитет на арменската организация ‘•Ереван” и редакцията на в.”Ереван” н епархийския съвет на арменските апостолически църкви, както и бившите активни членове на арменската организация “Ташняк цютюн”, наброяващи общо 250 обекта

Освен това групата контролира обслужването на цялото арменско население в страната наброяващо към 21 657 души.

Л.8/ Налична агентура - 8 души, от които 4 агенти и 4 информатори. С тази агентура се наблюдават 95 души.

Изпратени в ТВО през 1949 г. 5 обекти.

7.Циганско малцинство. Отдела обслужва инициативния комитет на циганското малцинство в България, печатния орган “Новодром”, циганския театър “Рома” и спортното дружество “Наангле”, наброяващи 60 обекта. Освен това групата контролира обслужването на циганското малцинство внародно трудови инициативи, комисията за международни връзки, редакцията н администрацията на в-к “Отечествен фронт”, административно финансовата служба, школата и издателството на НС на ОФ, всичко 345 обекти.

Извън това групата контролира как се извършва обслужването от органите на ДС ръководствата и членската маса на ЕОПО в цялата страна на брой I 227 497 души.

По тази линия започна да се работи от м.март 1950 г. и затова още нямаме напълно изграден агентурно-информационен апарат.

Л.9/ Налична агентура !7 души, от които 1 агент, I резидент и 15 информатори. С тази агентура се

наблюдават 181 души.

д.Профорганизации и стопански слоеве. Отдела пряко обслужва ЦК на търговския съюз с отделите ЦР на ОЗИПС /или ОЗИСС - не се чете/, съюза на марколюбптелнте, централния съюз на ОРПС, с отделите на същия и редакцията и администрацията на в-к “Труд” с общ брой на обектите 1 117 души. Освен това групата контролира как се извършва обслужването от органите на ДС на:

- търговците в цялата страна на брой 51 595 души

- занаятчиите -//- 113 500 души

- работническата класа, ръководството

на членската маса на ОРПС на брой в цялата страна I 072 954 души

Налична агентура 17 души от които 4 агенти, 1 резидент н 12 информатори. С тази агентура се наблюдават 290 души.

През 1949 г. в ТВО са изпратени 72 обекти н 24 изпратени в затвора. Л. 10/

Ю.Анонимки. Автори и разпространители на вражески анонимни материали се забелязват твърде много и сред учащата се младеж - студенти, ученици, членове на ДСНМ и др. Процента на които е почти 95 % от всички разпространители на позиви, лозунги, писма и др. Налична агентура 8 с.с. от които 6 агенти п 2 информатори.

През 1949 по линия на анонимки в ТВО са изпратени 9 обекта, в затвора 19. През 1950 в ТВО -3, в затвора 12

Тук обаче няма определен обект, около който да се гради агентура - разработват се групи лица, върху които има съмнение, че могат да се явят като автори или разпространители на анонимни документи.

М__.Държавен апарат Отдела пряко обслужва Министерството на Народната просвета.

Министерството на Правосъдието, Министерството на Народното здраве. Министерството на труда.

Държавния институт. Обществените организации, институт “Народно здраве”, отдел “Народни съвети” при Министерски съвет. Върховния съд. Главна прокуратура и УЧТЕХПРОМ с общо 2 484 души персонал, който се разпределя както следва;

а/ Министерство на Народната просвета - 835

б/ Министерство на Народното здраве ^ 580

в/ Министерство на Труда и социалните грижи - 810

г/ Министерство на Правосъдието - 241

л. 11/ Въпреки замърсеността на горния апарат с вражески елементи разработки не са заведени. Водят се само 3 лица на ОНД.

Отдела разполага с 44 сътрудници и с тях наблюдава 123 души от горния апарат, от които 169 вражески елементи и 331 членове на БКП и безпартийни.

_12.Интелигенция. Отдела има за задача да обслужва професорите и академиците в София на брой 1450 души; КНИК с радио София, с общ персонал 810 души; Българска кинематография с 582 души, персонала на Александровската болница и Медицинския факултет с 1300 души; Операта, музикалните и концертните артисти на брой 1280 души; различните съюзи - писателски, журналистически и пр. и Народната библиотека с общо 1160 души.

Общо по линия на интелигенцията се обслужва персонал от 6532 души. Налична агентура 83 с.с., които донасят за 1233 вражески настроени лица, от които 525 са вражески елемента и 708 членове на БКП и безпартийни.

13. ДСНМ, студенти н физкултура. Групата обслужва ЦК на ДСНМ с 207 обекти, издателството на “Народна младеж” с 123 обекти, печатницата на “Народна младеж” с 96 обекти; редакцията на “Народна младеж” със 77 обекти; ВКФС /Висш комитет по физкултура и спорт/с 211 обекти;

Републикански с/и с 375 обекти; Треньорската школа на ВУФ с 437 обекти; ВС на НССТ с 114 обекти; УС на НЛРС /ловно-рнбарскн съюз/ с 30 обекти, редакцията на в-н “Народен спорт” с 15 обекти; Издателството физкултура с 23 обекти; ЦК на ДСО - “Динамо”, “Червено знаме”, “Строител”, “Торпедо”, “Спартак” и “Академик” с 55 обекти; Юридическия факултет с 4148 обекти.

Медицинския факултет с 6430 обекти, Стопански факултет с 4548 обекти, Исторнко-фнлологически факултет с 4190 обекти, Селско-стопанска академия с 2565 обекта. Художествена академия с 441 обекти. Музикална академия с 623 обекти. Висше театрално училище с 186 обекти -общо 32 239 души.

Налична агентура 179 с.с. - донася за 1432 обекти, от които 788 вражески елементи, а 644 членове на БКП или безпартийни.

Л. 12/

14.Правоославно духовенство и секти Отдела обслужва Светия Синод с 58 обекти. Софийската митрополия с 20 обекти, богословски факултет с 136 обекти. Софийската семинария с 25 обекти,

Пловдивската семинария с 27 обекти, синодалната печатница, книгоиздателство и свещоливница с 62 обекти, свещенически съюз н съюз на църковните служители с 24 обекти, дъновпсти с 500 обекти, с общо 852 свещенослужители н чиновници.

Освен тези на разработка в окръзите се водят 13 обекти.

Еднолични контролни разработки се водят на всички митрополити - бившия екзарх Стефан и архимандрит Мирон Ненов /Неврокопска епархия/.

Налична агентура - 25 с.с. Агентурата на отдела наблюдава 230 обекти от които 186 вражески елементи и 44 членове на БКП н безпартийни.

15. Католическо и протестантско духовенство. Отдела обслужва: католическата църква на ул.Борис 1 125 с 800 обекти; католическата църква на ул.Люлнн 7 с 150 обекти, методистката църква

“Д-р Лонг” с 100 обекти; конгрешанската църква на ул.Васил Коларов 49 с 200 обекти; адвентната

църква с 500 обекти; петдесятната църква с 150 обекти, баптистката църква с 100 обекти, с общо 

2000 католици н протестанти. В отдела има на оперативен п помощен отчет:

а/ Еднолични активни разработки - 6: “Сатир”, “Трик”, “Тигър”, “Брадата”, “Ястреб”, “Псалма” и

“Абат”.

б/ ОНД /Отчетно-наблюдателно досие/ - 9

в/ Контролни еднолични разработки - 1

г/ Контролни ОНД - 8

Отдела има 14 с.с. Тази агентура донася за 230 души вражески елементи.

16.Печат. Отдела обслужва: Държавно полиграфическо обединение с 54 обекти; държавната

печатница с 843 обекти; книгоиздателствата с 860 обекти; книжни стоки с 190 обекти; цинкография

“Трафик” с 79 обекти; Съюза на журналистите с 648 обекти; агенция “Стрела” с 144 обекти;

циклостилните бюра с общо 2818 души в различни печатарски предприятия.

Отдела разполага с 32 с.с. които донасят за 438 вражески настроени лица.

17.Н.петковмсти /Николапетковисти/ В навечерието на разтурянето на н.петковисткия земеделски

 съюз същият имаше организирани 79 427 членове, от които в София 3845.

Налична агентура - 18 души от които 15 агенти н 3 информатори. Агеитурата на отдела донася за

350 н.петковисти.

Л.13/ През 1949 в затвора изпратени 4 души по разработки и 22 души в ТВО без разработки. През

1950 в ТВО - 4 души, от които 2 със и 2 без разработки.

18.Трайчокостовнстн, анархисти, троцкисти и социалдемократи -общо 22 136 души.

От тях: Троцкисти в страната 171 в София 44

Анархисти 2900 400

Социалдемократи /бивши опозиционери/ 5865 1600

Социалдемократи / ОФ/ ] 3000 1500

Трайчокостовисти 200

/За трайчокостовнстите се имат предвид семействата н близките на задържаните н съдените/ Налична агентура 42 с.с., от които 25 агенти н 17 информатори. Донасят за 422 души През 1949 г. по разработки изпратени в затвора 17 обекти и в ТВО 5 обекти; без разработки в ТВО изпратени Ю обекти. През 1950 г. по разработки в затвора 7 обекти п 4 в ТВО. 19.Фашпстки организации и бивши офицери. Общо за цялата страна обектите са 32 570. А/ уволнени офицери общо за страната - 3570 за София - 2470

Б/легионери общо за страната - 18000

в София - 3900

В/ ратници общо в страната - 7000

в София - 2500

г/ цанковисти и общо за страната - 4000

отец-паисиевци за София - 2000

л. 14/ Налична агентура 55 с.с. от които 49 агенти, 6 информатори. Донасят за 345 души.

През 1949 г. по разработки в ТВО са изпратени 2 I обекти, без разработки 16.

През 1950 г. в резултат на разработки в затвора са изпратени 6 обекти.

20.Еуржоазни партии - Звено, радикали, демократи, либерали и д^

А/ Звенарите общо в страната са 37135 в София 3576

Б/Демократи 1285 1200

В/Радикали 3020 1200

Общо за страната: 39 440 души. Агентура 31 с.с. - наблюдава 370 души.

През 1949 г. в ТВО са изпратени 22 души, от конто 1 по разработка, останалите без.

21.Бивши хора, полицаи и съдени от Народния съд

а / общо броя на полицаите в страната е 12 970 души, в София - 600

б / съдените от народния съд е 6000 души, в София - 2000

или всичко бивши хора в страната 18 970

л. 15/ Налична агентура- 10 с.с., от които 9 агенти и 1 информатор.

През 1949 по разработки в ТВО са изпратени 7 души, без разработки 12; с разработки в затвора - 13.

През 1950 в ТВО са изпратени 4 души, от които 2 по разработки.

22. Бивши индустриалци, търговци, висши чиновници п изключени студенти.

Общо броя на бившите индустриалци в страната е 6700, за София - 2200

бивши търговци 8000, за София - 3000

заличени адвокати 2500 1300

висши чиновници 1000 800

изключени студенти 2200 300

Общо по тези линии - 20 400 души

Налична агентура- 16 с.с., от които II агенти и 5 информатори. През 1949 г. в ТВО по разработки са изпратени 4 души и без разработки - 3. През 1950 г. в ТВО е изпратен един обект без разработка.