Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Проектозакона за събранията на Гражданска инициатива "Справедливост"

­Проект!
Закон за събранията
Общи условия
Чл.1. (1)Всеки има право да организира и да участва в мирни събрания без каквото и да е предварително разрешение.
(2) Лица, навършили 16 години могат да бъдат организатори на публични събрания, ако не са налице явни доказателства, че не отговарят на изискванията, които закона предявява към организаторите.
Пълен текст

Мотиви към закона

Правото на мирни събрания е едно от фундаменталните и неотменими права възприето в международното право и в законодателството на демократичните страни. То е пряко свъързано и често пъти важдана предпоставка за осъществяването на редица други права и свободи на гражданите – правото на свободно сдружаване, свобода на словото,правото на стачка и религиозните свободи.. След 45-годишно прекъсване правото на мирно събрание на българските граждани бе възстановено през 1990 година с изменението на чл. 54 на Конституцията от 1971 година.

Пълен текст